Deklaracja dostępności

 

Informacje ogólne 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowejwww.splomnica.pl 

Data pierwszej publikacji: 2017-0915 

Data aktualizacji: 2021-03-24 

 

Status pod względem zgodności z ustawą   
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

  • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).      
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.          
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data sporządzenia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:  Marzena Pranga
pranmar@splomnica.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu – +48 67 2164 220

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo: 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.